ALL PIECES

Nr. 001 LIGHT ON LIGHT
Nr. 002 MADE IN P.R.C.
Nr. 003 BLACK CARBON
Nr. 004 BEGINNING II
Nr. 005 BEGINNING I
Nr. 006 IPCC REPORT
Nr. 007 HYPEROBJECT I
Nr. 008 COAL
Nr. 009 TINTIN'S ROCKET
Nr. 010 LO SQUARCIO I
Nr. 011 DONG XI
Nr. 012 OCEAN SEDIMENTS
Nr. 013 SILENT SPRING
Nr. 014 CESIUM-137
Nr. 015 ARTIFICIAL SKIN
Nr. 016 APIS MELIFERA
Nr. 017 ELECTRICAL I
Nr. 018 ELECTRICAL II
Nr. 019 EUDOSSIA
Nr. 020 PENTESILEA
Nr. 021 ELECTRICAL III
Nr. 022 LOOKING INSIDE
Nr. 023 ANTHROPOCENE I
Nr. 024 INDUSTRIAL I
Nr. 025 INDUSTRIAL II
Nr. 026 INDUSTRIAL III
Nr. 027 INDUSTRIAL IV
Nr. 028 DISTILLATION
Nr. 029 LOOKING OUTSIDE
Nr. 030 OBJECT TROUVéE
Nr. 031 SILENT SUN  
Nr. 032 LAST DAYS
Nr. 033 NATURALIA
Nr. 034 WORDS I
Nr. 035 WORDS II
Nr. 036 WORDS III
Nr. 037 WORDS IV
Nr. 038 FOR YOU MOMBELLO
Nr. 039 WEATHER & CLIMATE 1922
Nr. 040 WEATHER & CLIMATE 1975
Nr. 041 WEATHER & CLIMATE 1990
Nr. 042 WEATHER & CLIMATE 2003
Nr. 043 WEATHER & CLIMATE 2068
Nr. 044 WEATHER & CLIMATE 2098
Nr. 045 THE MAZE
Nr. 046 FOUND DOUCMENT #1
Nr. 047 CHEMICAL REATOR
Nr. 048 MODERNITY I
Nr. 049 THE BERLIN WALL
Nr. 050 HAMILTONIAN 3X3
Nr. 051 HAMILTONIAN 4X4
Nr. 052 HYPEROBJECT II
Nr. 053 POLYETHYLENE GLOVE 
Nr. 054 HORSE ON WHEELS
Nr. 055 TEMPLE I
Nr. 056 TEMPLE II
Nr. 057 TEMPLE III
Nr. 058 FISH(?) #1 WOOD
Nr. 059 ATLAS Cs-137
Nr. 060 GLUCOSE
Nr. 061 O@C20
Nr. 062 LEZIONI AMERICANE
Nr. 063 \GENETOLOGY\CG\1
Nr. 064 \GENETOLOGY\ZG\1
Nr. 065 \GENETOLOGY\GG\1
Nr. 066 \GENETOLOGY\AG\1
Nr. 067 WHITE CLOUD
Nr. 068 MOEBIAN STRIP
Nr. 069 AMMONITE
Nr. 070 FOUND DOCUMENT #2
Nr. 071 LEGGEREZZA MULTIPILICITà
Nr. 072 LINEAR STRIP
Nr. 073 CIRCULAR STRIP
Nr. 074 CMXRM
Nr. 075 THE POSTZOIC
Nr. 076 ORBIS J.R.
Nr. 077 FAIR/FEAR
Nr. 078 DATAMI
Nr. 079 FOSSIL Ia
Nr. 080 FOSSIL Ib
Nr. 081 FOSSIL Ic
Nr. 082 FOSSIL Id
Nr. 083 FOSSIL Ie
Nr. 084 FOSSIL If
Nr. 085 IPHONE
Nr. 086 FOUND DOCUMENT #3
Nr. 087 FISH(?) #4 PLASTIC
Nr. 088 FISH(?) #2 ALUMINUM
Nr. 089 FISH(?) #3 GLASS
Nr. 090 THE SUN
Nr. 091 THE VIRUS v20200312
Nr. 092 BRITTANY KAISER
Nr. 093 CARLO VERDELLI
Nr. 094 KSHAMA SAWANT
Nr. 095 N.Y.9.11
Nr. 096 M.Y. NEW YORK
Nr. 097 M.V.D.R. BARCELONA
Nr. 098 F.L.W. MILL RUN
Nr. 099 TREE OF AWAKENING
Nr. 100 REFLECTIONS ON
Nr. 101 PANAMA
Nr. 102 A.R.MODENA
Nr. 103 M.B. MONGO
Nr. 104 EPITAHEDRON E+ I
Nr. 105 EPITAHEDRON E+ II
Nr. 106 GLOBAL CLOUDS I
Nr. 107 I SAW THE WORLD END
Nr. 108 EPITAHEDRON E+ III
Nr. 109 FOSSIL IIa
Nr. 110 FOSSIL IIb
Nr. 111 FOSSIL IIc
Nr. 112 SUNSET ON ENI
Nr. 113 ENCYCLOPEDIA BRITANICA
Nr. 114 PC VENTILATOR I
Nr. 115 PC VENTILATOR II
Nr. 116 FOSSIL IIIa
Nr. 117 FOSSIL IIIb
Nr. 118 FOSSIL IIIc
Nr. 119 ELECTRONIC I
Nr. 120 CIRCULAR
Nr. 121 TERZO PARADISIAN
Nr. 122 SUSTAINABLE
Nr. 123 DONUT
Nr. 124 MOEBIAN
Nr. 125 MICKYMOUSIAN
Nr. 126 SKULL I
Nr. 127 SKULL IIa
Nr. 128 SKULL IIb