ALL PIECES

Nr. 001 LIGHT ON LIGHT
Nr. 002 MADE IN P.R.C.
Nr. 003 BLACK CARBON
Nr. 004 BEGINNING #2
Nr. 005 BEGINNING #1 
Nr. 006 IPCC REPORT
Nr. 007 HYPEROBJECT 
Nr. 008 COAL
Nr. 009 TINTIN'S ROCKET
Nr. 010 LO SQUARCIO #1
Nr. 011 DONG XI
Nr. 012 OCEAN SEDIMENTS
Nr. 013 SILENT SPRING
Nr. 014 CESIUM-137
Nr. 015 ARTIFICIAL SKIN
Nr. 016 APIS MELIFERA
Nr. 017 ELECTRICAL #1
Nr. 018 ELECTRICAL #2
Nr. 019 EUDOSSIA
Nr. 020 PENTESILEA
Nr. 021 ELECTRICAL #3
Nr. 022 LOOKING INSIDE
Nr. 023 ANTHROPOCENE #1
Nr. 024 INDUSTRIAL #1
Nr. 025 INDUSTRIAL #2
Nr. 026 INDUSTRIAL #3
Nr. 027 INDUSTRIAL #4
Nr. 028 DISTILLATION
Nr. 029 LOOKING OUTSIDE
Nr. 030 OBJECT TROUVéE
Nr. 031 SILENT SUN  
Nr. 032 LAST DAYS
Nr. 033 NATURALIA
Nr. 034 WORDS #1
Nr. 035 WORDS #2
Nr. 036 WORDS #3
Nr. 037 WORDS #4
Nr. 038 FOR YOU MOMBELLO
Nr. 039 WEATHER & CLIMATE 1922
Nr. 040 WEATHER & CLIMATE 1975
Nr. 041 WEATHER & CLIMATE 1990
Nr. 042 WEATHER & CLIMATE 2003
Nr. 043 WEATHER & CLIMATE 2068
Nr. 044 WEATHER & CLIMATE 2098
Nr. 045 THE MAZE
Nr. 046 FOUND DOCUMENT #1
Nr. 047 CHEMICAL REATOR
Nr. 048 MODERNITY I
Nr. 049 THE BERLIN WALL
Nr. 050.   HAMILTONIAN 3x3
Nr. 051 HAMILTONIAN 4X4
Nr. 052 HYPEROBJECT II
Nr. 053 POLYETHYLENE GLOVE 
Nr. 054 HORSE ON WHEELS
Nr. 055 TEMPLE #1
Nr. 056 TEMPLE #2
Nr. 057 TEMPLE #3
Nr. 058 FISH(?) #1 WOOD
Nr. 059 ATLAS Cs-137
Nr. 060 GLUCOSE
Nr. 061 O@C20
Nr. 062 LEZIONI AMERICANE
Nr. 063 \GENETOLOGY\CG\1
Nr. 064 \GENETOLOGY\ZG\1
Nr. 065 \GENETOLOGY\GG\1
Nr. 066 \GENETOLOGY\AG\1
Nr. 067 WHITE CLOUD
Nr. 068 MOEBIAN STRIP
Nr. 069 AMMONITE
Nr. 070 FOUND DOCUMENT #2
Nr. 071 LEGGEREZZA MULTIPILICITà
Nr. 072 LINEAR STRIP
Nr. 073 CIRCULAR STRIP
Nr. 074 COMING WORLD REMEMBER ME 
Nr. 075 THE POSTZOIC
Nr. 076 ORBIS J.R.
Nr. 077 FAIR/FEAR
Nr. 078 DATAMI
Nr. 079 FOSSIL #1a
Nr. 080 FOSSIL #1b
Nr. 081 FOSSIL #1c
Nr. 082 FOSSIL #1d
Nr. 083 FOSSIL #1e
Nr. 084 FOSSIL #1f
Nr. 085 IpHONE MODEL 1303
Nr. 086 FOUND DOCUMENT #3
Nr. 087 FISH(?) #4 PLASTIC
Nr. 088 FISH(?) #2 ALUMINUM
Nr. 089 FISH(?) #3 GLASS
Nr. 090 THE SUN
Nr. 091 THE VIRUS v20200312
Nr. 092 BRITTANY KAISER
Nr. 093 CARLO VERDELLI
Nr. 094 KSHAMA SAWANT
Nr. 095 PLANETARY SYSTEM #1
Nr. 096 M.Y. NEW YORK
Nr. 097 M.V.D.R. BARCELONA
Nr. 098 F.L.W. MILL RUN
Nr. 099 TREE OF AWAKENING
Nr. 100 REFLECTIONS ON
Nr. 101 PANAMA
Nr. 102 A.R.MODENA
Nr. 103 M.B. MONGO
Nr. 104 EPITAHEDRON E+ #1
Nr. 105 EPITAHEDRON E+ #2
Nr. 106 GLOBAL CLOUDS
Nr. 107 I SAW THE WORLD END
Nr. 108 EPITAHEDRON E+ #3 
Nr. 109 FOSSIL #2a
Nr. 110 FOSSIL #2b
Nr. 111 FOSSIL #2c
Nr. 112 SUNSET ON ENI
Nr. 113 ENCYCLOPEDIA BRITANICA
Nr. 114 PC VENTILATOR #1
Nr. 115 PC VENTILATOR #2
Nr. 116 FOSSIL #3a
Nr. 117 FOSSIL #3b
Nr. 118 FOSSIL #3c
Nr. 119 ELECTRONIC I
Nr. 120 CIRCULAR
Nr. 121 TERZO PARADISIAN
Nr. 122 SUSTAINABLE
Nr. 123 DONUT
Nr. 124 MOEBIAN
Nr. 125 MICKYMOUSIAN
Nr. 126 SKULL #1
Nr. 127 SKULL #2a
Nr. 128 SKULL #2b 
Nr. 129 FACE MASKS TRIPTIQUE
Nr. 130 MONUMENT TO THE MASK #1
Nr. 131 MONUMENT TO THE MASK #2
Nr. 132 MONUMENT TO THE MASK #3
Nr. 133 PALE BLUE DOT
Nr. 134 VEGA          
Nr. 135 PHARMACEUTICAL
Nr. 136 WO/(MAN) #1
Nr. 137 WO/(MAN) #2
Nr. 138 WO/(MAN) #3
Nr. 139 WO/(MAN) #4 
Nr. 140 WO/(MAN) #5 wood
Nr. 141 TIME 2045
Nr. 142 BERLIN SCHUTZENSTRASSE
Nr. 143 DEUTERIUM
Nr. 144 HELIUM
Nr. 145 PHOTOSYNTHESIS #1
Nr. 146 PHOTOSYNTHESIS #2
Nr. 147 SVALBARD GLOBAL SEED VAULT   
Nr, 148 - 155 DISGRAZIA a - h  
Nr. 156 VIERKANT
Nr. 157 MADAM
Nr. 158 WRAPPED 2-D SPACE #1
Nr. 159 WRAPPED 2-D SPACE #2
Nr. 160 STAINLESS STEEL SPHERE
Nr. 161 EPITAHEDRON #4
Nr. 162 EPITAHEDRON #5
Nr. 163 SPACESHIP #1
Nr. 164 SPACESHIP #2
Nr. 165 THE GADGET
Nr. 166 IMAGE TO BITS
Nr. 167 91 WOMEN 182 HUMANS